POLITYKA PRYWATNOŚCI SUNSPORT

 

Drogi Użytkowniku,

niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków w których Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Jako podmiot zajmujący się organizacją wypoczynku dla Twojego dziecka czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych oraz celach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane.

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu z którego właśnie korzystasz jest SUN SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jolanta Walas-Zdunek z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Szlak Bursztynowy 11, NIP: 618-219-42-07 (dalej jako SUNSPORT)

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z Nami pisząc na adres e-mail: iod@sun-sport.pl.    Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową lub korzystające z usług świadczonych przez SUNSPORT, zachowują kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. SUNSPORT działając jako administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystanie z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

Korzystanie z technologii cookies pozwala nam na:

– monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisu;

– kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

– kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

– badanie zapisów na newslettery;

– integrację z portalem społecznościowym.

 

Każdy Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nasz serwis zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz serwis mogą nie działać prawidłowo.

 

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszego serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów technicznych, a także w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji niekiedy sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

 

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczącej konkretnego adresu IP danego użytkownika na żądanie organów publicznych, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

Za pomocą serwisu zbieramy dane osobowe wtedy, gdy:

– jest to niezbędne dla realizacji naszej usługi ( np. poprzez formularz rezerwacyjny) i tyko w takim zakresie w jakim jest to konieczne dla jej prawidłowego wykonania,

– jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

– wymagają tego przepisy obowiązującego prawa ( np. przepisy podatkowe)

 

Wypełniając formularz rezerwacyjny zostaniesz również poproszony o zgodę na wykorzystanie Twoich danych (adres e-mail, nr telefonu) w celu dostarczania Tobie informacji o naszych najnowszych ofertach, w tym o wielu ciekawych promocjach. Oczywiście, brak Twojej zgody nie będzie miał w tym wypadku żadnego wpływu na realizację rezerwacji, jednak musisz pamiętać, że utracimy możliwość dotarcia do Ciebie z naszymi najciekawszymi ofertami.

 

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a SUNSPORT ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu SUNSPORT powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a SUNSPORT jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo:

– żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

– do sprostowania przekazanych danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,

– do sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,

– do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,

– do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

SUNSPORT jako administrator danych niezwłocznie zrealizuje Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię niezwłocznie.

 

Chcąc w jak najlepszy sposób spełnić obowiązki informacyjne o których mowa w art. 13  i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wobec naszych użytkowników i klientów wszelkie szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych otrzymasz w momencie ich przekazywania ( np. przy wypełnianiu formularza rezerwacyjnego kontaktowego).

 

 

X
I