Szanowny Użytkowniku,

od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). W związku z nowymi regulacjami pozyskując Twoje dane kontaktowe poprzez formularz kontaktowy informujemy, że:

 1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Nam udzielenie Tobie wszelkich informacji o które prosisz w zapytaniu.

 2. Administratorem Twoich danych będzie Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek z siedzibą w Kaliszu (62-800)przy ul. Szlak Bursztynowy 11, adres e-mail: sun-sport@sun-sport.pl, nr tel. 62/ 502-45-40, 760-39-39.

 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@sun-sport.pl.

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas wyłącznie w celu udzielenia Tobie wszelkich informacji o które prosisz w zapytaniu na podstawie zgody, którą wyrażasz poprzez jednoznaczne działanie (kliknięcie ,,Wyślij’’ z zamiarem uzyskania od Nas odpowiedzi na wskazany numer telefonu), zgodnie z art. 6 ut. 1 lit. a RODO

 5. W przypadku gdy zdecydujesz się na wyrażenie zgody dostępnej pod formularzem (tzw. zgoda dla celów marketingowych), Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane także w celu reklamowania Tobie produktów i usług oferowanych przez Administratora poprzez doręczanie informacji handlowej na wskazany w formularzu nr telefonu/adres e-mail. Udzielenie tej zgody jest w pełni dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na możliwość udzielenia Tobie informacji o które prosisz w zapytaniu.

 6. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie:

 • Przedsiębiorstwom IT zajmującym się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem strony internetowej Administratora, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania przez te podmioty obowiązków wynikających z umów zawartych z Administratorem.

Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres niezbędny dla realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (ochrona przed roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym).

 2. W przypadku gdy zdecydujesz się na wyrażenie zgody dostępnej pod formularzem (tzw. zgoda dla celów marketingowych), Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

 3. Po upływie okresów o których mowa w pkt 7 lub 8 Twoje dane zostaną usunięte.

 4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody.

 5. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

 6. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

– żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

– prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,

– prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,

– prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,

– prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Administrator niezwłocznie zrealizuje Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa Administrator powiadomi Pana/Panią niezwłocznie.

X
I