Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej miało charakter dobrowolny. Dzięki temu mamy możliwość udzielić Ci informacji o które prosiłeś w przesłanej do Nas wiadomości.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My – Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Szlak Bursztynowy 11, NIP: 6181642951, nr tel. 62 502-45-40, adres e-mail: iod@sun-sport.pl.
 3. We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc pod adres e-mail iod@sun-sport.pl
 4. Twoje dane osobowe przekazane w treści przesłanej do Nas wiadomości e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Tobie wyczerpujących informacji o które prosiłeś, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie przedsiębiorstwom IT zajmującym się obsługą informatyczną SUN SPORT na podstawie odrębnych umów, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla utrzymania działania systemów teleinformatycznych SUN SPORT. Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 6. Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 7. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez Nas zbiorach przez okres prowadzenia korespondencji, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez Nas wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 1. żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,
 6. prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Bez zbędnej zwłoki zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu  danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię niezwłocznie.

X
I