ZAPRASZAMY NA LIVE!

lis 16, 2023

 

 

Zapraszamy na wydarzenie, na którym nie może Was zabraknąć!

17 listopada o godzinie 19:00

 

Masz dzieci i pragniesz zapewnić im najwspanialsze wakacje?

Jesteś nauczycielem i myślisz o wzmocnieniu integracji w swojej klasie?

 

Na live opowiemy o nowościach jakie dla Was przygotowaliśmy na kolejny rok i jak idą nam przygotowania oferty LATO 2024! Zdradzimy także kiedy startujemy ze sprzedażą obozów letnich.

 

LIVE odbędzie się na SunSportowym Instagramie:

https://www.instagram.com/sun_sport_obozy/

 

Będzie mnóstwo niespodzianek i interakcji!

 

 

Oglądając LIVE masz szansę wygrać WEEKEND MAJOWY dla swojej rodziny w ośrodku SUN SPORT. Warunki konkursu ogłosimy podczas LIVE.

 

Do zobaczenia na żywo!

 

__________

Regulamin konkursu „Weekend majowy w prezencie”

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Gratisowe miejsca”.
 2. Celem Konkursu jest popularyzacja integracji dzieci oraz promowanie w społeczeństwie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
 3. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage SUN SPORT w Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek, adres: ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz (dalej: „Organizator”).
 2. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 3. Nadzór nad   prawidłowością   i   przebiegiem   Konkursu, tj.   udzielaniem   informacji   na   temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem pisząc wiadomość na adres e-mail: marketing@sun-sport.pl.
 4. Zgłaszając się do Konkursu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

II. Uczestnicy konkursu:

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:
  a) w chwili zgłoszenia do konkursu ukończyła lat 13;
  b) posiada konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa:

 1. Zasady konkursu będą ogłoszone podczas transmisji na żywo (LIVE), która będzie prowadzona poprzez fanpage SUN SPORT w Facebooku 17.11.2023 o godz. 19:00.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zostawienie komentarza podczas transmisji na żywo na fanpage’u SUN SPORT na Facebooku.
 3. Komentarz konkursowy powinien zawierać odpowiedź na 2 pytania konkursowe, które będzie ogłoszone podczas transmisji na żywo.
 4. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, którzy jako pierwsi podadzą prawidłową odpowiedź.
 5. Za zgłoszenie do udziału w Konkursie uważa się zamieszczenie komentarza konkursowego podczas transmisji. Inna forma przesłania informacji Organizatorowi nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 6. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia konkursu do skończenia transmisji na żywo 17.11.2023.
 7. W trakcie Konkursu przy komentowaniu konkursowego postu zakazuje się:
  a) używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna);
  b) zgłaszania do Konkursu tekstu lub zdjęć:

– przedstawiających treści o charakterze bezprawnym lub o charakterze pornograficznym lub w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nagość, prezentowanie znaków lub symboli uznawanych za niedozwolone);

– naruszających w jakimkolwiek zakresie prawa autorskie przysługujące osobom trzecim.

Takie komentarze będą niezwłocznie usuwane przez Organizatora a Uczestnik zamieszczający takie treści zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora podczas transmisji na żywo. Dodatkowo wyniki będą ogłoszone w odrębnym poście i (lub) relacji opublikowanymi na fanpage Organizatora w serwisie Facebook nie później niż 2 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Wyniki ustalone w sposób, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego działu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu ma charakter publiczny. Publikacja:
 3. a) nazwy (w tym imienia i nazwiska)
 4. b) konkursowego komentarza.

Uczestnika będącego laureatem Konkursu w poście z wynikami Konkursu stanowi część procedury konkursowej. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik akceptuje również taki sposób ogłoszenia wyników.

 1. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik składa oświadczenie o treści:

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród Uczestnikom, jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku Sun Sport Jolanta Walas-Zdunek, ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook:

https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport

W związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

 1. Nagroda – Organizator konkursu przewiduje wyłonienie sześciu zwycięzców, którzy zostawią prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.
 2. Nagrodą dla pierwszych pięciu Zwycięzców, którzy zostawią prawidłową odpowiedź na pierwsze pytanie konkursowe będą firmowe gadżety w postaci czapek.
 3. Nagrodą dla pierwszego Zwycięzcy, który prawidłowo odpowie na drugie pytanie konkursowe będzie wyjazd rodzinny na weekend majowy do ośrodka Sun Sport na 3 dni, organizowany przez Organizatora, w terminie od 29.04.2024 do 31.05.2024. W przypadku, jeśli z jakichkolwiek powodów Organizator nie będzie miał możliwości zorganizowania wyjazdu w określonym terminie, Organizator obowiązuję się zamienić Nagrodę dla Zwycięzcy na obóz letni z oferty 2024 na sumę ekwiwalentną sumie wyjazdu, ale nie wyższą niż 2000 zł.
 4. Nagroda nie może być wymieniona na inne nagrody rzeczowe. Po odebraniu przyznanej nagrody Uczestnik może przenieść własność nagrody na osobę trzecią.
 5. W celu odebrania nagrody reprezentujący Uczestnika Zgłaszający jest zobowiązany potwierdzić otrzymaną wiadomość dotyczącą wygranej w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 6. W przypadku, w którym w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników na portalu Facebook, Uczestnik nie potwierdzi otrzymania wiadomości o wygranej oraz nie prześle Organizatorowi danych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, uznaje się, że Uczestnik ten zrzekł się przyznanej mu nagrody.
 7. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Uczestnika Organizator dokonuje korekty ogłoszonych wyników tak jakby uczestnik zrzekający się nagrody nie brał udziału w Konkursie. Poprawione wyniki wraz z podaniem przyczyny korekty publikowane są przez Organizatora na zasadach ogólnych.
 8. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w niniejszym Konkursie z uwagi na przedmiot Konkursu, sposób jego przeprowadzenia,
  a także wartość tych nagród podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem PIT
  (tzw. podatkiem od nagród).

 

IV Odpowiedzialność:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu serwisu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminów serwisu Facebook
  w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilów użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
 4. a) udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
 5. b) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
 6. c) naruszenia w jakikolwiek sposób praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook;
 7. d) uzyskania przez Organizatora wiarygodnych i niepodważalnych dowodów, że Uczestnik w jakikolwiek sposób sfałszował wyniki konkursu lub w inny bezprawny sposób wpłynął na te wyniki.
 8. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie 17.11.2023 od momentu opublikowania transmisji do dnia do momentu jej skończenia.
 2. W kwestiach nieuregulowanych   niniejszym   Regulaminem   stosuje   się    przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Kalisza (62-800 Kalisz)
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2023 r.

__________

Zapraszamy na fanpage SUN SPORT na profilu FACEBOOK:

 

 

LATO 2023 - OBOZY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

LATO 2023 - OBOZY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

X
I